Rotebro grundförstärkning med KC pelare

Keller har nu påbörjat KC-projektet i Rotebro. Keller har anlitats av Habau för att både projektera samt urföra jordförstärknignen på en 700 meter lång avfartsramp. Ramperna är en av de högsta, med en bankhöjd på över 7 meter, som utförst på Kalk/cement-pelare i Sveige och med dessa lösa jordförhållanden. Kellers geotekniska projektörer lyckades, med stort kunnande och slit, omprojektera ursprungslöningen där cellplats skulle används då bankhöjden var över 4m till att enbart bestå av Multicem-pelare.

Optimeringen gör att vår kund sparar både tid, carbon foot print, pengar samt underlättar arbetsmiljön. Den unika lösningen av både 800mm pelare samt 600mm pelare, som installeras i växelvisa långa växelvis korta pelare i ett mönster som består både av skivor och singulära pelare, utgjorde nyckeln till optimeringen. 

I början av projektet provades olika typer av bindemdel vilket resulterade i att miljön vann denna gång. Den sulfidhaltiga leran blandas med Multicem som ger en betydligt mindre carbon footprint än det mer vanliga kalk/cement-bindemedlet.

Keller har som mest haft 4 st riggar på plats för att installera pelare samt för att kontrollera jordförstärkningens hållfasthet.

 

Kalkcementpelare

KC-pelare kan användas i lösare jordar där det finns tillgång till vatten i jorden. Pelaren skapas direkt i jorden, härdar och skapar så en förstärkning av marken.

Jetinjektering - Soilcrete®

Vid jordförstärkning med jetinjektering eroderar en jetstråle bort jord och ersätter den sämre jorden med en cementslurry.

Masstabilisering

Masstabilisering fungerar bra i mycket lösa jordar med mycket vatten såsom torv, gyttja och muddermassor. Ett bindemedel blandas med hela jordvolymen och ökar därmed skjuvstyrkan.

Instrumentering- och monitorering

Keller utför ett brett spektra av instrumentering och monitoreringstjänster med fokus på användbar och korrekt mätdata som presenteras på ett för kunden tydligt sätt – något Keller är världsledande inom!

Cementpelare

Cementpelare / WET-mixing

Cementpelare är en grundförstärkningsmetod där en cementsuspension (bindemedel + vatten) blandas med befintlig jord och skapar en pelare.

Stenpelare

Vid förstärkning med stenpelare packas omkringliggande jord med en djuppenetrerande vibrator och det är även vanligt att tillföra stenmaterial om jorden kan kompakteras mycket. 

Slitsmur / Diaphragm Wall

Slitsmur är en gjuten mur under mark. Dessa konstruktioner ger en styv och tät konstruktion som ger en liten påverkan på omgivningen vid tillverkning relativt spont. Konstruktionen kan direkt användas som vägg utan att extra gjutning behövs.

Borrade stålpålar & Stålkärnepålar

Borrade pålar är en säker och bra metod som ger liten omgivningspåverkan. Vid stora laster kan rören förstärkas med en stålkärna som höjer kapaciteten både i tryck och drag.

Vibrationsfri grundläggning

Keller utför flera metoder inom vibrationsfri grundläggning som framförallt lämpar sig i miljöer som ställer stora krav på låg omgivningspåverkan.

Hamnprojekt

Keller utför flera metoder som är applicerbara vid utföranden av stora som små hamnprojekt. Metoderna kan användas separat eller i kombination för mer komplicerade konstruktioner.