Instrumentering- och monitorering

Getec är Kellers egna mätkonsult, och vi genomför alla typer av mätningar innan, under och efter byggnationer. Som exempel kan nämnas vibrations och bullermätning, deformatonsmätningar på spont, hävningsmätningar på mark och byggnader. Vi använder oss av ett mycket lättanvänt gränssnitt för att presentera mätdata i realtid som är mycket uppskattat av våra kunder. Vi ligger även i framkant vad gäller utveckling av mätverktyg. Det du trodde var omöjligt att mäta, gör Getec enkelt och kostnadseffektivt!

Getec är specialiserat på att tillhandahålla instrumentering och övervakning lösningar för ett brett spektrum av applikationer. Vi fokuserar på att ge tillförlitliga och repeterbara data och presentera den till våra kunder på det mest effektiva och användarvänliga sätt. Getec’s ingenjörer kontrollerar övervakningssystem som förser våra kunder med den viktiga information de behöver för att hantera sina tillgångar eller projekt. Getec har som mål att bidra med den senaste tekniken till instrumentering och övervakning sektorn. Man väljer noggrant ut sina partners för att kunna erbjuda den service som kan förvänts från Keller.

Kalkcementpelare

KC-pelare kan användas i lösare jordar där det finns tillgång till vatten i jorden. Pelaren skapas direkt i jorden, härdar och skapar så en förstärkning av marken.

Jetinjektering - Soilcrete®

Vid jordförstärkning med jetinjektering eroderar en jetstråle bort jord och ersätter den sämre jorden med en cementslurry.

Masstabilisering

Masstabilisering fungerar bra i mycket lösa jordar med mycket vatten såsom torv, gyttja och muddermassor. Ett bindemedel blandas med hela jordvolymen och ökar därmed skjuvstyrkan.

Instrumentering- och monitorering

Keller utför ett brett spektra av instrumentering och monitoreringstjänster med fokus på användbar och korrekt mätdata som presenteras på ett för kunden tydligt sätt – något Keller är världsledande inom!

Cementpelare

Cementpelare / WET-mixing

Cementpelare är en grundförstärkningsmetod där en cementsuspension (bindemedel + vatten) blandas med befintlig jord och skapar en pelare.

Stenpelare

Vid förstärkning med stenpelare packas omkringliggande jord med en djuppenetrerande vibrator och det är även vanligt att tillföra stenmaterial om jorden kan kompakteras mycket. 

Slitsmur / Diaphragm Wall

Slitsmur är en gjuten mur under mark. Dessa konstruktioner ger en styv och tät konstruktion som ger en liten påverkan på omgivningen vid tillverkning relativt spont. Konstruktionen kan direkt användas som vägg utan att extra gjutning behövs.

Borrade stålpålar & Stålkärnepålar

Borrade pålar är en säker och bra metod som ger liten omgivningspåverkan. Vid stora laster kan rören förstärkas med en stålkärna som höjer kapaciteten både i tryck och drag.

Vibrationsfri grundläggning

Keller utför flera metoder inom vibrationsfri grundläggning som framförallt lämpar sig i miljöer som ställer stora krav på låg omgivningspåverkan.

Hamnprojekt

Keller utför flera metoder som är applicerbara vid utföranden av stora som små hamnprojekt. Metoderna kan användas separat eller i kombination för mer komplicerade konstruktioner.

Spont

Spont används som stödkonstruktion vid utgrävningar för exempelvis parkeringshus, källare, fundament. Detta genom att konstruera väggar och skapa hinder för grundvattenflödet samt rasskydd för utgrävningar. Sponten håller kvar jorden genom att de är stålplåtar med låsande kanter som appliceras med både vibrations- och vibrationsfria installationsriggar.